Vanaf 2025 zal PALLAS een van ’s werelds toonaan­ge­vende leveran­ciers van medische isotopen zijn en een cruciale rol spelen in de leverings­keten voor radio­far­ma­ceu­ti­sche producten wereld­wijd en in nucleair techno­lo­gisch onder­zoek. Met deze radio­far­ma­ceu­ti­sche producten kunnen miljoenen mensen met kanker en hart-en vaatziekten worden gedia­gnos­ti­ceerd en behan­deld.

Per 16 december 2013 is het project in een onafhan­ke­lijke stich­ting onder­ge­bracht: de Stich­ting Voorbe­rei­ding Pallas-reactor (PALLAS). De Stich­ting is verant­woor­de­lijk voor het verkrijgen van een vergun­baar ontwerp, gereed voor bouw, en voor het aantrekken van finan­cie­ring voor de tweede fase: de bouw en inbedrijf­stel­ling.

In de eerste fase is PALLAS verdeeld in twee (interne) projecten: Design & Licen­sing en Business Case & Finan­cing. Voor deze eerste fase heeft het Minis­terie van Econo­mi­sche Zaken, samen met de Provincie Noord-Holland 80 miljoen euro vrijge­maakt. Het streven is de voorbe­rei­ding rond 2020 af te ronden.